ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SPAR mobilalkalmazás

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a mobilalkalmazás felhasználóit (a továbbiakban: Érintett) az általa a mobilalkalmazás használatával összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelését a SPAR Magyarország Kft. végzi.

Név:

SPAR Magyarország Kft.

Székhely:

2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz

Adószám:

10485824-2-07

Bejegyző bíróság:

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

07-09-009192

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Kovács Anikó ([email protected])

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a mobilalkalmazással elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, CÉLJA
 • Amennyiben Érintett az alkalmazást regisztráció nélkül használja, természetes azonosító adatok kezelésére nem kerül sor. Amennyiben Érintett az alkalmazásnak a helyadatok ismeretéhez kötött szolgáltatását kívánja igénybe venni, szükséges SPAR-ral megosztania a készülék helyadatait. Ugyanígy helyadatok kezelésére kerül sor a helymeghatározáshoz kapcsolódó push-értesítések bekapcsolásakor is (legközelebbi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR Partner, SPAR market, SPAR express és Despar Lukoil, valamint a ToGo éttermek keresése). Ez utóbbi esetben SPAR az Érintett kilétére vonatkozóan nem rendelkezik információkkal, azonban a Rendelet definíciója értelmében az ilyen adatok (készülék helymeghatározás) is személyes adatoknak minősülnek, tekintettel arra, hogy az érintettel a kapcsolat helyreállítható.
 • Amennyiben Érintett SPAR Fiókot hoz létre az alkalmazással: vezetéknév és keresztnév (az érintett megszólítása, üdvözlő üzenet küldése, névre szóló kuponról értesítés), e-mail cím (mely megadásának a célja a regisztráció megerősítése, jelszóváltoztatás, e-mail cím módosítása esetén megerősítés; SPAR Fiók törlés esetén visszaigazolás) kezelésére kerül sor, illetve amennyiben az Érintett hozzáregisztrálja a SuperShop kártyáját is, a SuperShop kártyaszámát a SPAR Fiókban tároljuk a SuperShop ajánlatok biztosítása céljából. A SuperShop által kezelt és a kártyabirtokos hozzájárulása alapján a SPAR részére átadott Alapadatoknak és „blokkadatoknak” (pl. a vásárolt termék(ek) neve, cikkszáma, mennyisége, ára, a vásárlás helye és ideje, stb.) a közvetlen üzletszerzési célú felhasználására (személyre szabott ajánlat) SPAR kizárólag az érintettnek a SuperShop regisztráció során megadott ilyen célú hozzájárulása alapján jogosult. Amennyiben Érintett a jelen pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést megszüntetni kívánja, a „SPAR fiók”-ban a „Supershop kártyaadatok eltávolítása” opciót kell választania. Ezáltal Érintett elveszti a Supershop kártya tagságával kapcsolatos jogait az alkalmazás használata során. A felhasználó továbbra is a Supershop törzsvásárlói program tagja marad, és fizikai kártyájának használatával továbbra is élvezheti a program előnyeit, csak az alkalmazáson keresztül szűnik meg a SuperShop kártya használatának a lehetősége.
  • Érintett az alkalmazás használata során ki/be kapcsolhatja a push üzenetküldési funkciót. Ebben az esetben SPAR az aktuális beállításnak megfelelően jogosult közvetlen üzletszerzési üzeneteket küldeni az alkalmazáson keresztül. Amennyiben Érintett az alkalmazásnak a helyadatok ismeretéhez kötött szolgáltatását kívánja igénybe venni, szükséges SPAR-ral megosztania a készülék helyadatait. Ugyanígy helyadatok kezelésére kerül sor a helymeghatározáshoz kapcsolódó push-értesítések bekapcsolásakor is (legközelebbi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR Partner, SPAR market, SPAR express és Despar Lukoil, valamint a ToGo éttermek keresése). Ez utóbbi esetben SPAR az Érintett kilétére vonatkozóan nem rendelkezik információkkal, azonban a Rendelet definíciója értelmében az ilyen adatok (készülék helymeghatározás) is személyes adatoknak minősülnek, tekintettel arra, hogy az érintettel a kapcsolat helyreállítható.
  • Amennyiben Felhasználó a MySPAR mobilalkalmazáson belül kívánja megosztani a bevásárlólistáját, az alkalmazás megosztás előtt ellenőrzi a készülék címjegyzékéből (Kontaktok), hogy a célszemély e-mail címe, vagy telefonszáma (attól függően, melyiket tárolja a telefon kontaktlistája) alapján ilyen kontaktadattal regisztráltak-e az alkalmazásban: (i) amennyiben az a személy, akivel szeretné megosztani (célszemély), szintén regisztrált az alkalmazásba, a bevásárlólista alkalmazáson keresztül kerül megosztásra; (ii) amennyiben a célszemély nem regisztrált az alkalmazásban, csak e-mail, vagy SMS üzenetet formájában (Felhasználó választása és a kontaktlistában rendelkezésre álló adatok alapján) oszthatja meg az alkalmazás a bevásárlólistát a célszeméllyel.
 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
 • Regisztráció nélküli használat esetén a helymeghatározási adatok kezelésének időtartama a szolgáltatás igénybevételének időtartamához igazodik. A helymeghatározáshoz kapcsolódó push-értesítések bekapcsolásakor az alkalmazás a push üzenet logjában tárolja a készülékazonosítót.
 • Eredményes regisztráció esetén Érintett egy ún. „SPAR fiókot” hoz létre. A „SPAR fiók” lehetőséget biztosít Érintett számára, hogy a jövőben további online szolgáltatásokat is elérjen, mely szolgáltatások nyújtása a „SPAR fiókban” tárolt adatok kezelésére épít. A „SPAR fiók” alapján elérhető további szolgáltatásokat Érintettnek külön meg kell rendelnie, mely megrendelés alkalmával az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adott szolgáltatás igénybevételének és adatkezelésének pontos körülményeit. Az alkalmazás törlésével az alkalmazás használatával keletkező személyes adatok a „SPAR fiókban” megmaradnak, ezért azokat csak a fiók törlésével lehet törölni, ami a teljes adattartalom törlését is jelenti, azaz, valamennyi, a „SPAR fiókhoz” rendelt személyes adatát is törli, illetve valamennyi, a „SPAR fiókon” keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételét is ellehetetleníti. Ebben az esetben Érintett a továbbiakban vendégként használhatja az alkalmazást (regisztráció nélkül). Lehetőség van a korábban hozzáregisztrált SuperShop kártyát is deaktiválni, ebben az esetben Érintettnek a „SPAR fiók”-ban a „Supershop kártyaadatok eltávolítása” opciót kell választania. Ezáltal a felhasználó elveszti a Supershop kártya tagságával kapcsolatos jogait az alkalmazás használata során. A felhasználó továbbra is a Supershop törzsvásárlói program tagja marad, és fizikai kártyájának használatával továbbra is élvezheti a program előnyeit, csak az alkalmazáson keresztül szűnik meg a SuperShop kártya használatának a lehetősége.
 • Közvetlen üzletszerzési célú „push üzenetek” esetében az ilyen célú adatkezelés az alkalmazás beállításainak a módosításáig tart („push” üzeneteket tiltása). A SuperShop kártya hozzáregisztrálása esetén a SuperShop-tól kapott blokkadatok felhasználásra épülő közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés az érintett SuperShop kártyának SPAR fiókból történő eltávolításáig tart.
 • A bevásárlólista alkalmazáson belüli megosztása esetén a telefonon kontaktadataihoz az alkalmazás kizárólag az ellenőrzés időtartamáig fér hozzá, az adatokat az alkalmazás, illetve a háttérendszerek nem tárolják.
 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK
 • Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

 • Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a SPAR-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a SPAR elektronikus formában szolgáltatja.

 • Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a SPAR által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a SPAR indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a SPAR korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett ló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat - a tárolás kivételével -csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A SPAR az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SPAR rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a SPAR vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén a SPAR a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására a regisztráció törlésére vonatkozó szabályok az irányadóak (lsd. 4.2. pont).

 • Eljárási szabályok:

Az érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az [email protected] e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

A SPAR indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a SPAR késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a SPAR nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A SPAR a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a SPAR- figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre- ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A SPAR minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a SPAR tájékoztatja e címzettekről.

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A SPAR által kért további másolatokért a SPAR az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 • Kártérítés, sérelemdíj:

Minden olyan érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a SPAR-tól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A SPAR, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

 • Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett jogainak megsértése esetén a SPAR ellen bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1/ 391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu