Dupla SuperShop pont a SPAR és az INTERSPAR önkiszolgáló kasszákon 2020. november 1. és 30. között

Részvételi feltételek

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz., cégjegyzékszám: 07-09-009192, Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10485824-2-07, továbbiakban: „Szervező” vagy „SPAR”) vásárlói számára promóciót szervez (továbbiakban: „Promóció”), az alábbi feltételek szerint.

1. A Promócióban való részvétel feltételei
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki:

- aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére (a továbbiakban: „ÁRF-KB”) szerint le nem tiltott, fel nem függesztett, illetve nem zárolt) plasztik SuperShop Törzsvásárlói kártyával, NFC kártyával, SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációval rendelkezik. (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”), és

aki a Promóció időtartama idején a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházak önkiszolgáló kasszáin vásárol, és vásárlásakor sikeresen használja SuperShop kártyáját.

2. A Promóció időtartama: 2020. november 1. 00:00-tól 2020. november 30. 24:00 óráig tart.

3. A jutalompontok (promóciós pontok) kiadásának mechanizmusa, feltételei
Amennyiben a Promóció időtartama alatt a SPAR, City SPAR, INTERSPAR áruházakban a SuperShop kártyával rendelkező kártyabirtokos a fizetés során az önkiszolgáló kasszákat veszi igénybe, úgy a SuperShop kártyával az önkiszolgáló kasszákon történő vásárláskor a kártyabirtokos által, az adott vásárlás során gyűjtött minden alappont kiegészítésre kerül úgy, hogy az adott vásárlás során gyűjtött alappontok összpontszáma az adott vásárlás során kapott alappontok duplája legyen.

Az adott vásárláskor az alappontkiadás alól kivételt képez a következő termékek értéke: szórólapban meghirdetett termékek; szórólapban nem szereplő, esetileg meghatározott olyan aktivitások, melyekben árkedvezményt vagy egyéb kedvezményt biztosít vásárlóinak a SPAR; elektronikus mobilfeltöltés; göngyöleg; SPAR ajándékkártya; Máltai adománykártya; újság; hűségakciós termékek. A fent felsorolt termékek kizárólagos vásárlása esetén, és a SPAR által szervezett blokk végösszeg kedvezmény beváltása (pl. 500 Ft kupon) során nem jár alappont, ezen esetekben 1 db kiegészítő SuperShop pont kerül kizárólag felírásra. Ezen 1 db kiegészítő SuperShop pont is duplázásra kerül. Az ajánlat más akcióval és más SuperShop pontgyűjtő promócióval nem vonható össze.
A Promócióban való részvétel ideiglenes SuperShop kártyával nem lehetséges.

4. A Promócióval kapcsolatos információk

A Promócióval kapcsolatos információk a Promóció ideje alatt a www.spar.hu és a www.supershop.hu honlapokon elérhető Részvételi Feltételekben találhatók.

A Promócióval kapcsolatban a SPAR Vevőszolgálata a Promóció ideje alatt, munkanapokon 8.00-15.00 óra között a 06-20-823-7727 telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen ad felvilágosítást.

A SuperShop kártyát a kártyabirtokosnak magának kell kezelnie az önkiszolgáló kasszák képernyőjén megjelenő kezelési utasítást követve. A fizetési folyamat lezárását követően utólagos pontfelírásra kizárólag a terminál technikai meghibásodása esetén van lehetőség.

Az esetleges helyszíni vásárlói reklamációkat az önkiszolgáló kasszákat a helyszínen felügyelő, az adott SPAR kiskereskedelmi egységben dolgozó pénztáros munkatárs rendezi. Amennyiben a vásárlónak a terminál technikai meghibásodása miatt pontkorrekciós bizonylatot kell kiállítani, úgy a bizonylaton a „Reklamáció oka” rubrikában fel kell tüntetni, hogy „önkiszolgáló kasszán történt vásárlás”, mert csak ebben az esetben rögzíthető utólag a dupla alappont.

A Promóció során az adott vásárlás során gyűjtött alappontok kiegészítése a terminál slip kártyabirtokosi példányon is feltüntetésre kerül, úgy, hogy az adott vásárlás során gyűjtött alappontokkal azonos pontszám jutalompontként (kiegészítő pontként) kerül kibocsátásra. Az „Alappont” duplázása a „Kapott kieg. pontok:” soron jelenik meg és a végső pontszámot a „Kapott pontok” sor (az „Alappontok” és a „Kapott kieg. pontok” sorok összege) mutatja meg. A „Kapott kieg. pontok” soron megjelenő 1 technikai pontot a „Kapott kieg. pontok és a „Kapott pontok „soron duplázódik meg , ekkor ezen a soron 2 pont szerepel. Az ajánlat más akcióval nem vonható össze.
A MySPAR applikáció használatakor a terminál nem nyomtat Kártyabirtokosi példányt. A MySPAR alkalmazással történt vásárlás után kapott üzenetben a gyűjtött alappont szerepel, de a kiegészítő pontokat az üzenetben megadott egyenleg már tartalmazza. A kártyabirtokosok bejelentkezést követően bármikor megtekinthetik tranzakcióikat és aktuális pontegyenlegüket a www.supershop.hu oldalon.

5. A Promócióból ki vannak zárva:
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a személyt, aki a Promóció során bármely visszaéléssel, illetve csalásra, vagy tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Promócióból kizárt továbbá minden olyan személy, aki nem maradéktalanul felel meg a jelen Részvételi Feltételeknek.

6. Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
A SPAR személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a https://www.spar.hu/hu_HU/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato/altalanos-adatkezelesitajekoztato.pdf oldalon érhető el.

A SuperShop Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztatója a https://cdn.supershop.hu/media/documents/supershop_torzsvasarloi_program_adatkezelesi_tajekoztato_hatalyos_2019_aprilis_1.pdf oldalról letölthető.

7. Egyéb
A SPAR a Promócióban nem nyújt a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt jutalompontokon túlmenő egyéb nyereményt.
A SPAR jelen Promócióval kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Promóció lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Részvételi Feltételek értelmezésének joga kizárólag a SPAR-t illeti.

A SPAR és a SuperShop Kft. kizár minden felelősséget azért, ha a jutalompontok rendelkezésre bocsátása technikai okból késedelmesen történik meg.

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Promócióban részt vevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem a SPAR, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

SPAR fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi Feltételeket – ideértve a nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

A SuperShop pontok gyűjtésével és beváltásával kapcsolatos kérdésekben a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) c. dokumentum rendelkezései az irányadóak.

SPAR Magyarország Kft.
Szervező