Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Ez az extra erős aeroszol kipermetezés után pár percen belül elpusztítja a zárt térben tartózkodó repülő rovarokat.
Egyedi, száraz formulájának köszönhetően nem hagy foltot, nem esik le a földre, hanem tovább a levegőben marad megnövelve így a hatékonyságát

Egyéb információk

Terméktípus és minősítés: Biocid terméktípus: 18. terméktípus
Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer
Hatóanyaga: 0,0911% tetrametrin + 0,0134% d-fenotrin + 0,21% piperonil-butoxid
Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:
Szobahőmérsékleten aeroszol formájában ki porlasztható gáz- és folyadékelegy. Hatását érintőméregként fejti ki.
Csomagolás: 600 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban kerül forgalomba.
Engedélyszám: JKF/18516-4/2016

Jellemzők

Extra erős
Azonnal hat & nem hagy foltot
Légy és szúnyogirtó aeroszol levendula illattal
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint
Flam. Aerosol 1 H222, Hi29
Eye Irrit. 2 H319
Veszély
FIGYELMEZTETŐ MONDATOK:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.
Figyelmeztetés:
Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra, élelmiszerre ne kerüljön. Használatkor az élelmiszereket tegyük el vagy takarjuk le. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy az bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét megmutatni. Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig használható fel.
Szavatossági idő: Száraz, fedett helyen eredeti zárt csomagolásában, 5°C-40°C között tárolva szavatosságát 4 évig megőrzi.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Minimum hőmérséklet (celsius)
5
Maximum hőmérséklet (celsius)
40
Használati utasítások Felhasználási javaslat:
Használat előtt rázza fel. Egy 20 m²-es szobában kb 4-6 másodpercig fújja ki olyan magasan amennyire tudja a levegőben mozgatva.

Felhasználhatóság kártevők szerint:
Zárt térben repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtására alkalmas.

Használati utasítás:
Használat előtt a palackot alaposan fel kell rázni! Az ajtót, ablakot csukjuk be. Tartsuk a flakont szórófejjel felfelé, függőlegesen és győződjünk meg, hogy a szórófej nem az arcunk felé fordul, majd zárt szobában/térben (20 m²) kb. 4-6 másodpercig körkörös mozdulatokkal permetezzük ki a helyiség légtérbe az irtószert.
Nettó mennyiség 0,6l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Top Deisa D.O.O
Belgrád
Szerbia
Forgalmazó címe:
Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 379
Vevőszolgálat:
Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 379
info@brands-more.hu
Tel: +36-23-333196
www.brands-more.hu