ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SPAR online shop

 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

1.     ADATKEZELŐ  

 

Az adatok kezelését a SPAR Magyarország Kft. végzi.

 

Név: 

SPAR Magyarország Kft.

Székhely: 

2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz

Vevőszolgálat elérhetősége: 

Telefon: 06-20/823-8002

E-mail: [email protected]

Adószám:

10485824-2-07

Bejegyző bíróság:

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

07-09-009192

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Kovács Anikó ([email protected])

 

 

2.     ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a www.spar.hu/onlineshop honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján  szerződés teljesítése.

 

Amennyiben Érintett a regisztrációját megszűnteti az adatkezelés időtartama a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő (3. pont).

 

 

 

3.     KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

 

3.1.      Regisztráció

 

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, születési dátum, számlázási és szállítási cím, mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő. Amennyiben a felhasználó megadta, bankkártyaazonosító. (bankkártyaazonosítót az OTP-től kapja meg a SPAR, ezen kívül el is nevezheti az ügyfél a megadott max. 5 kártyát).

 

Adatkezelés célja:

 

-Honlapon történő online vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként vagy vendégként,

-Érintett azonosítása

-Megrendelés kiszállítása

-Számlázás lehetővé tétele a regisztrációt követően a megrendelés során megadott számlázási adatok felhasználásával,

-Bankkártyás fizetés elősegítése.

Eredményes regisztráció esetén Vásárló egy ún. „SPAR fiókot” hoz létre. A „SPAR fiók” lehetőséget biztosít Vásárló számára, hogy a jövőben további online szolgáltatásokat is elérjen, mely szolgáltatások nyújtása a „SPAR fiókban” tárolt adatok kezelésére épít. A „SPAR fiók” alapján elérhető további szolgáltatásokat Vásárlónak külön meg kell rendelnie, mely megrendelés alkalmával az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adott szolgáltatás igénybevételének és adatkezelésének pontos körülményeit. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások a „SPAR fiókban” tárolt adatokra építenek, előfordulhat, hogy pl. az online shop-os regisztráció törlésével vásárló minden, a későbbiekben megrendelt és a „SPAR fiókon” keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételét is ellehetetleníti, melyről részleteket az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek, illetve a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztató tartalmaz. 

 

Adatkezelés ideje:

 

A személyes adatok kezelése a regisztrációval/megrendeléskor rendelkezésre bocsátott adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Érintett a webshop felületen kezdeményezheti a regisztrációja törlését, mely esetben az adatai a továbbiakban a felületről törlődnek, azonban a korábbi megrendeléseivel összefüggésben SPAR az adatokat az alábbi táblázat szerinti időtartamig megőrzi.

 

e-mail cím

Regisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).

Amennyiben Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, az adatai továbbra is a rendszerben maradnak, azonban a Hírlevél címlistából törlődnek.

számlázási cím

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).

szállítási cím

Regisztráció megszűnését követő 5 év, jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).

életkor

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).

kártyaazonosító (token)

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).

telefonszám

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül), de a regisztráció megszűnését követően az adat kapcsolattartási célból már nem kezelhető.

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont)

 

3.2.      Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton

 

Kezelt adatok köre:

-Név,

-Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező)

-Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező).

 

Adatkezelés célja: 

-kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,

-panaszkezelés.

 

Adatkezelés ideje:

Postai és e-mail-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a megkeresés kézhezvételétől számított 5 évig tart.  

 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése

 

3.3.      Egyéb célú adatkezelés

 

3.3.1.  Hírlevél, DM tevékenység

 

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

 

Adatkezelés célja: A hírlevél feliratkozással az Érintett ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során az Érintett által megadott nevét és email címét, mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

 

Adatkezelés ideje: 

Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről az alábbi módon:

-a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy

-amíg nem kéri levételét a hírlevél listáról emailben vagy postai úton. 

 

Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

3.3.2.  Vevőszolgálattal folytatott beszélgetés rögzítése

 

Adatkezelés célja: Adatkezelő vevőszolgálatot tart fent. Az vevőszolgálat a megrendelésekkel, kapcsolatos ügyintézési feladatokat látja el. Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B § (3) bekezdése alapján a telefonbeszélgetéseket rögzíti.

 

Az Érintett a rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást kap.

 

A telefonbeszélgetés rögzítésének célja

-kapcsolatfelvétel biztosítása,

-vásárló kérdések megválaszolása,

-ügyintézés a megrendelésekkel kapcsolatban,

-panaszkezelés,

-fogyasztói jogvita esetén a kérdéses felvétel felhasználása, az Érintett és az Adatkezelő jogainak érvényesítése.

 

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, a beszélgetés során az Érintett által megadott egyéb adat.

 

Adatkezelés ideje: Adatkezelő a hangfelvételt a rögzítés időpontjától számított 5 (öt) évig megőrzi, ezt követően törli rendszeréből.

 

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

 

Hangfelvétel kiadása

 

A beszélgetést tartalmazó hangfelvételt mindkét félnek joga van megismerni, ezért az Érintett számára biztosított, hogy erre vonatkozó kérése esetén a hangfelvételt visszahallgathassa, illetve arról másolati példányt kapjon. Adatkezelő a másolatot CD vagy DVD lemezre írva adja át az Érintett részére, a felvétel kikérésének körülményeire vonatkozó jegyzőkönyv egy példányával. Az Érintett által kért másolatot Adatkezelő ingyenesen bocsátja az Érintett rendelkezésére, ha a folyó évben az adott hívásra nézve azonos kérelmet még nem nyújtott be az Érintett Adatkezelőhöz. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A felvétel kiadására vonatkozó igényét emailben, postai úton jelezheti Adatkezelő felé, az azonosító szám, - melyről a hívás során a gépi hang vagy az ügyintéző tájékoztatta – valamint a felhasználás céljának megjelölésével. Adatkezelő a megjelölt hangfelvételt vevőszolgálatán, az Érintett személyes megjelenése esetén bocsátja az Érintett rendelkezésére és a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül teljesíti a hangfelvétel kiadására vonatkozó igényt.

 

Az Érintett csak azon hangfelvétel kiadását kérheti, amelyen egyértelműen ő folytat beszélgetést az vevőszolgálati munkatárssal.

 

  

 4. SUPERSHOP PONTTRANZAKCIÓHOZ SZÜKSÉGES ADATOK


Ha a Vásárló rendelkezik SuperShop kártyával, akkor az online shop-ban történő vásárlás során a SPAR Online Shop Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a SuperShop Program www.supershop.hu honlapról letölthető Részvételi Feltételeiben (a továbbiakban: ÁRF-KB) leírt módon és feltételekkel SuperShop ponttranzakciót végezhet.

 

 

 

A SuperShop ponttranzakcióhoz Vásárlónak a következő adatokat szükséges megadnia SPAR részére az online shop-ban történő megrendelés során:

 

 

 

- SuperShop kártya száma,

 

 

 

- SuperShop adatbázisban szereplő teljes neve,

 

 

 

- születési dátuma.

 

 

 

Amennyiben a Felhasználó a fenti adatokat a megrendelés során nem adja meg, vagy a SuperShop adatbázisban szereplő adatoktól eltérő adatokat ad meg, úgy a SuperShop ponttranzakció nem lehetséges.

 

 4.1. SUPERSHOP REKLAMÁCIÓ

 

Amennyiben Vásárló a ponttranzakcióval kapcsolatban panaszt nyújt be Vevőszolgálathoz, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazza SPAR-t az érintett vásárlássokkal/ponttranzakciókkal összefüggésben a panasz maradéktalan kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelésére, valamint ilyen adatok átadására a SuperShop-nak, illetve felhatalmazza SuperShop-ot az ilyen adatok SPAR részére történő átadására – amennyiben ez a panasz és vizsgálat jellege alapján indokolt.

5.     ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. A Spar Online Shop üzemeltetésében, valamint a hírlevelek kiküldésében, nyereményjátékok lebonyolításában az alábbi alvállalkozók dolgoznak fel személyes adatokat:

  

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

 Greenroom Kft.

1125 Budapest,

Felső Svábhegyi út 12.

nyereményjátékokban hírlevélre feliratkozókat gyűjt.

Spice Communication Kft.

1022 Budapest, Detrekő u. 12.

a hírlevelek kiküldésének technikai lebonyolítása, a tartalom összeállításban közreműködés.

6.    ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 

  

 

6.1.   Tájékoztatáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

 

6.2.   Hozzáféréshez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a SPAR-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a SPAR elektronikus formában szolgáltatja.

 

6.3.   Helyesbítés joga:

 

Az érintett kérheti a SPAR által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

6.4.   Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a SPAR indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére a SPAR korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett ló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat - a tárolás kivételével -csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A SPAR az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.6.   Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SPAR rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

6.7.   Tiltakozás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a SPAR vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Tiltakozás esetén a SPAR a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.8.   Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

6.9.   Eljárási szabályok:

 

Az érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az [email protected] e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolásátkövetően – szóban is adható tájékoztatás.

 

A SPAR indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról a SPAR késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a SPAR nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A SPAR a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a SPAR-  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre- ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A SPAR minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a SPAR tájékoztatja e címzettekről.

 

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A SPAR által kért további másolatokért a SPAR az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

6.10.                Kártérítés, sérelemdíj:

 

Minden olyan érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a SPAR-tól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

A SPAR, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa

 

6.11.                Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett  jogainak megsértése esetén a SPAR ellen bírósághoz fordulhat.  A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1/ 391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

7.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett honlapon történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.

 

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.


FE05