„Nescafé Holiday SPAR online nyereményjáték”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 

 

1.         A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1       A „Nescafé Holiday SPAR online nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Székhely: 2060, Bicske, SPAR út 0326/1.; Adószám: 10485824-07, Cégjegyzékszám:07-09-009192) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 

 

2.         RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1       A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár , cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

2.1.1.  a www.spar.hu/onlineshop domain alatti weboldalon keresztül elérhető weboldalról az alábbi termékek  közül legalább egyet vásárol –azaz érvényes, nem törölt és nem módosított megrendelést ad le - 2019. augusztus 15. és 31. között:

 

 

EAN kód

Terméknév

5998710983056

NESCAFÉ CLASSIC AZONNAL OLDÓDÓ KÁVÉ 200G

5998710981052

NESCAFÉ CLASSIC AZONNAL OLDÓDÓ KÁVÉ 100G

7613036871174

NESCAFÉ 3IN1 CLASSIC AZONNAL OLDÓDÓ KÁVÉSPECIALITÁS 20 DB 340 G

7613036842198

NESCAFÉ 3IN1 CLASSIC AZONNAL OLDÓDÓ KÁVÉSPECIALITÁS 10 DB 170 G

59945390

NESCAFÉ 3IN1 CLASSIC AZONNAL OLDÓDÓ KÁVÉSPECIALITÁS 28 DB 476 G

 

 

2.1.2..  ezt követően Játékosnak el kell küldenie a megrendelő nevét, a www.spar.hu/onlineshop oldalon regisztrált vásárlói fiókhoz tartozó e-mail címét és azon megrendelés számát, amely tartalmazza a promócióban részt vevő termékek legalább egyikét) a [email protected] az e-mail címre, továbbá a Játékos

2.1.3.   a pályázatának elküldésével egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

 

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 

2.2.      A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos több érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson.

 

2.3.      A Játékból ki vannak zárva a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2.4.      Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.5.      Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírások valamelyikének nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.6.      Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 

2.7.      Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által a megjelölt e-mail címre küldenek be a Játékba.

 

2.8.      A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.9.      A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat valamely feltételének, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező a Játékos által megadott adatok valóságtartalmáért nem felel.

 

2.10.    A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

2.11.    A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Weboldalról Lebonyolítóval eltávolítassa és a Játékost a Játékból kizárja.

 

 

3.         A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék 2019. augusztus 15. napján 00 óra 01 perctől – 2019. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig tart.

 

A Pályázat beérkezésének határideje: 2019. augusztus 31. napján 23 óra 59 perc.

 

 

 

4.         A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK

 

4.1.      A Szervező a Játék során 2019. augusztus 16. napján 13 óra 01 perckor a https://www.spar.hu/onlineshop webshopjára kihelyezi az alábbi bannert a következő szöveggel:

 

“Vásárolj a promócióban résztvevő Nescafé termékek közül legalább egyet az https://www.spar.hu/onlineshop  oldalon  és legyen a Tiéd az egyik Nescafé nyári nyeremény csomag az élményteli nyárhoz! A játék időtartama: 2019.08.15. – 08.31. A sorsolás időpontja: 2019.09.03.

Játékszabályzat

 

 

4.2.      A Játékos feladata, hogy az adott Weboldalon megjelenített feltételek szerint elküldjön egy e-mailt az adataival (név, SPAR online shop vásárlói fiókhoz tartozó e-mail cím és a promóciós terméket/termékeket tartalmazó megrendelésszám) és a részvételi szándékával [email protected] címre.

 

 

4.3.      A pályázatot a Játékosok e-mailben küldhetik el 2019. augusztus 31. 23 óra 59 percig. A Pályázatok érvényességének a megítélésében a Szervező döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni. Egy Játékos több érvényes Pályázattal is részt vehet a Játékban és annak sorsolásán, egy vásárlás / megrendelés azonban egy Pályázatnak számít, függetlenül a megrendelt promócióban résztvevő termékek számától. A SPAR csoport áruházaiban bonyolított vásárlások nem vesznek részt a promócióban.

 

 

4.4.      Lebonyolító 2019. szeptember 3. napján 14 óra 00 perckor a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. székhelyén (cím: 2060 Bicske, SPAR út) átvizsgálja a Pályázatokat, és egy háromtagú bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 5 (öt db) nyertes Pályázatot sorsol ki az érvényes pályázatok közül.  A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson minden nyertes pályázat tekintetében 3 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A sorsolás nem nyilvános.

 

4.5.      Nyeremények: A Szervező összesen 5db Nescafé Summer promotion ajándékcsomagot sorsol ki, amely tartalmazz: 1db Nescafé babzsák, 1db Nescafé napernyő+talp, 1db Nescafé szalmakalap, 1db Nescafé vászontáska, 1db Nescafé felfújható labda, 1db Nescafé piros bögre, melynek összérték körülbelül 30.000 Ft.

 

 

4.6.      A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre, vagy más nyereménytárgyra át nem váltható.

 

5.         NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 

5.1.      A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően, legkésőbb 2019. szeptember 10. napján, 23:00 óráig értesít e-mail-beni a nyertes Játékosokat. Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a válaszlevélben a [email protected] e-mail címre küldött üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

 

5.2.      A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az adott sorsolás időpontját követő 90 naptári napon belül. Ha a jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

5.3.      SPAR kizárja felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény átadása során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan. SPAR kizárja a felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvételek okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére SPAR kizárja a felelősségét, az ajándék utóbb nem pótolható.

Amennyiben a 4.5 pont szerinti nyeremény a Szervezőn kívül álló ok miatt esetlegesen nem adható át, mert a nyereményt biztosító szolgáltató megszűnik, megsemmisül, vagy bármely egyéb okból, Szervező a 4.5 pont szerinti nyeremények értékével megegyező értékű nyereményt biztosít a nyerteseknek.

Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását követően a nyertes vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett károk és veszteségek tekintetében. Szervező a nyeremény átadására vállal kötelezettséget, a nyeremények kapcsán reklamáció a nyereményt biztosító vállalkozásnál közvetlenül tehető

 

5.4.      A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.         ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 

7.         ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

7.1       A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

7.1.1    Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes név, e-mail cím; nyertesség esetén: e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám, pontos születési dátum) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2    nyertesség esetén a teljes nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a www.spar.hu/onlineshop oldalon; és

7.1.3    részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.1.4 A nyertes jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a nyeremény átadását követő 8 évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek.  A nem nyertes játékosok megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a nyereményjátékot követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 

7.2.      A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését,megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat:  a SPAR Magyarország Kft. 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., [email protected] e-mail címen.

A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

 

.

 

7.3.      Az adatok kezelője: SPAR Magyarország Kft. 2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz.

Az adatok feldolgozását a SPAR  mint adatfeldolgozó végzi.

 

 

 

7.4.      Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

 

8.         VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.      A Pályázatok, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.      Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

8.3.      Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

8.5.      Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

           

8.7.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2019.08.01

 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Szervező

 


FE08