ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SPAR MAGYARORSZÁG KFT-ÉHEZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz., adószám: 10485824-2-07, cégjegyzéksz ám: Cg. 07-09-009192, képviseli: Heiszler Gabriella Anikó és Szalay Zsolt Attila ügyvezetők együttesen - a továbbiakban: „SPAR”) mint adatkezelő kijelenti, hogy munkavállalói, partnerei személyes adatait érintő minden adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak valamint a hatályos nemzeti és uniós jogszabályi előírásoknak. A SPAR elkötelezett partnerei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SPAR a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A SPAR Magyarország Kft. a vállalatnál betöltendő munkakörök, ellátandó feladatok kapcsán felmerülő munkaerő és szakember szükséglete biztosítása céljából - többek között – álláshirdetéseket jelentet meg, és egyéb csatornák igénybevételével is toborzási tevékenységet folytat. Jelen tájékoztató valamennyi olyan pályázó részére szól, aki álláspályázatot juttat el a SPAR részére személyes átadással, postai úton illetve online felületen keresztül.

Az adatkezelés célja: a SPAR által meghirdetett vagy a SPAR-nál betölthető állásra/pozícióra való jelentkezés, a pályázat elbírálása illetve a pályázó értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, amelyek a SPAR megítélése szerint a pályázó képzettségének, szakmai tapasztalatainak, rátermettségének és igényeinek is megfelelnek.

Az adatkezelés jogalapja: a pályázó (érintett) hozzájárulása [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: a pályázat beérkezésének napja, pályázattípus (állásajánlat, saját kezdeményezés ..), a pályázat állapota (lemondás, meghívás, ...), írásbeli pályázat, a megpályázott állás, név, születési név, születési hely és idő, lakcím, korábbi szolgálati idők, tanult szakma, szakképzettség és iskolai végzettség, különleges képesítések, a belépés legkorábbi lehetséges időpontja, igényelt felmondási idő, fizetési igény, foglalkoztatás mértéke (teljes vagy részmunkaidős), a jogszabályokban előírt, a foglakoztatás szempontjából lényeges adatok, felhasználónév és jelszó, hírlevélre történő feliratkozás (igen/nem), hogyan értesült az állásról, jelszó, pályázat beküldésének módja (e-mail, online, postai úton), utazási hajlandóság, saját személygépkocsi (igen/nem), adott esetben: további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, súlyos fogyatékosság, törvényes képviselő, valamint a pályázó egyéb önként megadott információi.

A kezelt adatok megismerésére jogosultak: a SPAR Magyarország Kft. ügyvezetői, HR vezetője, személyzetfejlesztési vezetője, az álláspályázatokért felelős toborzási manager, a betölteni kívánt pozíció szervezeti egységének vezetője, valamint sikeres pályázat és a pályázat tárolásához történő hozzájárulás esetén az érintett HR ügyintéző.

Az adatkezelés időtartama: kiválasztási eljárás lezárását követő 30 nap. Amennyiben a pályázó hozzájárul, hogy adatait további álláslehetőségek, nyitott pozíciók felajánlása céljából a SPAR tárolja és felhasználja, a hozzájárulás megadásától számított 1 év.

A kezelt személyes adatok a pályázó természetes személy erre irányuló kérése esetén a törlési igény beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Az adatkezeléshez a profession.hu weblapon megjelenő álláshirdetések kapcsán a SPAR a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. em.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-199015) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. SPAR AG (székhely: Europastraße 3, 5020 Salzburg, Ausztria) az online toborzás technikai lebonyolítás kapcsán.

Az érintett jogai: Az érintett fenti személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 3911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu). Az érintetti jogokra, gyakorlásának módjára egyebekben a SPAR honlapján a vállalat adatkezeléseit ismertető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak irányadók, amely az alábbi linken érhető el: spar.hu, illetve kifüggesztésre kerül a SPAR szervezeti egységeiben.

 Bicske, 2019.