Általános Adatkezelési Tájékoztató

SPAR Magyarország Kft.

www.spar.hu, ajanlatok.spar.hu, sparpartner.hu, frisshus.hu, www.sparafenntarthatojovoert.hu

2019. március 05.

1. BEVEZETÉS

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz., adószám: 10485824-2-07, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-009192, képviseli: Heiszler Gabriella Anikó és Szalay Zsolt Attila ügyvezetők együttesen - a továbbiakban: „SPAR”-) mint adatkezelő kijelenti, hogy a vásárlói, partnerei személyes adatait érintő minden adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályi előírásoknak. A SPAR elkötelezett vásárlói, partnerei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja vásárlói, partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SPAR a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató a SPAR vásárlói, partnerei személyes adatait érintő, jelentősebb adatkezeléseit tartalmazza, nem terjed ki ugyanakkor a SPAR franchise partnereinek adatkezeléseire. (Az egyes franchise üzletek üzemeltetőiről, elérhetőségükről a boltok vevőinformációs tábláin elhelyezett dokumentumokból tájékozódhat a vásárló.)

A SPAR jelen adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.spar.hu címen.

A SPAR fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

A SPAR adatvédelmi tisztviselője dr. Kovács Anikó, elérhetősége: [email protected].

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK (DEFINÍCIÓK):
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (az EU általános adatvédelmi rendelete – a továbbiakban: „GDPR”) megfogalmazása szerint személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A SPAR tevékenysége során az adatkezelési alapelvekkel összhangban, a hatályos nemzeti és uniós jogszabályoknak megfelelően, megfelelő jogalap birtokában kezeli a személyes adatokat: adatkezelései többnyire az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok kezelése, tárolása, továbbítása stb. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő által kötött szerződés teljesítéshez, ill. esetleg az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A kötelező adatkezelést előíró, arról rendelkező jogszabályhelyeket, jogi előírásokat a tájékoztató külön feltünteti.

A SPAR felhívja a részére személyes adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége és felelőssége az érintett-től hozzájárulásának beszerzése személyes adatai SPAR általi kezeléséhez. Az érintett hozzájárulásának rendelkezésre állását a SPAR a harmadik személyek részére megadott személyes adatai tekintetében vélelmezi, megadottnak tekinti.

A tájékoztatónkban hivatkozott, adatvédelemmel kapcsolatos legjelentősebb jogszabályok és azok rövidítései:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmtv.)

2.1. VEVŐSZÁM

A vásárló a vevőszámigénylő lapon önként megadott személyes adatai alapján vevőszámot, illetve a későbbiek során vevőkártyát kap a SPAR-tól, mely megkönnyíti, illetve gyorsabbá teszi a vásárló által igényelt ÁFÁ-s számla kiállítását a SPAR által üzemeltetett SPAR szupermarket, City SPAR és INTERSPAR üzletekben, valamint a SPAR franchise partnerei által üzemeltetett SPAR Market és SPAR Partner üzeletekben.

Az adatkezelés célja: A vásárló ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényének teljesítéséhez egyedi azonosítóként működő vevőszám kiadása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)

A kezelt személyes adatok típusa:

 • név
 • cím (irányítószám, város, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó stb., megjelölésével)
 • adószám
 • e-mail cím
 • aláírás.

Az adatkezelés időtartama:

 • A megadott személyes adatokat visszavonásig, az érintett törlés iránti kérelméig, de legkésőbb a vevőszám alapján kiállított számla kiállításától számított 8 évig tároljuk a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján.

2.2. VÁSÁRLÓI MEGKERESÉS, TERMÉKEK RENDELÉSE

A SPAR szezonális, élelmiszer árucsoporton kívüli termékeket (non food) tartalmazó katalógusából csak rendelésre lehet vásárolni.

Az adatkezelés célja: a SPAR szezonális non food katalógusából történő rendelés. A katalógusból rendelhető termékek esetén a házhozszállítási igények teljesítése, termékhiány esetén a beérkező termékekről való kapcsolattartás céljából a vásárlók értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)

A kezelt személyes adatok típusa:

 • a megrendelő neve 
 • lakcíme
 • telefonszáma
 • a kiszállítás címe
 • a megrendelés dátuma
 • a fizetés és az átadás módja
 • a megrendelést és az átvételt igazoló aláírás

Az adatkezelés időtartama:

 • a  termék  átvétele  (sikeres  kiszállítás)  esetén    a  megrendelőlapokat legkésőbb a teljesítéstől számított 1 éven belül az áruházban megsemmisítik


Adattovábbítás:

 • minden adat a rendelés teljesítése céljából az adott házhosszállítást végző személy felé.


Az adattovábbítás jogalapja:
szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A vásárló nem tudja a házhozszállítási szolgáltatást igénybe venni, illetve a kizárólag rendelésre értékesített ter-mékre rendelést leadni.

2.3. VEVŐREKLAMÁCIÓ KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a SPAR által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, szavatossági / jótállási igények, panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása ( GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) és az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szüjkséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és ; Fgy.tv.17/A.§-a alapján)

A kezelt személyes adatok típusa:

 • a fogyasztó neve, lakcíme
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 • a SPAR nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Az adatkezelés időtartama:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek, az írásbeli panaszok és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében - az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján - öt év


Adattovábbítás:

 • a vásárló szállító/ gyártó által történő kártalanítása esetén - hozzájárulása alapján - név, cím adatok kártalanítás céljából a termék gyártója, importőre, / beszállítója felé.

 • az áruházba bevitt minőségi hibás terméket az áruház juttatja el a szervizbe, a jogszabály által előírt, kötelezően felvett jegyzőkönyvvel együtt.


Az adattovábbítás jogalapja:
 az első esetben az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), a második esetben az adattovábbítás az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja).

Adatfeldolgozók:

 • Név: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft
  Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a
  Adatfeldolgozói feladat: szórólapok terjesztése.

 • Név:  Spice Communication Kft.
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: szórólapos   panaszok  nyilvántartását végző IT rendszer üzemeltetése.

2.4. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK / BALESETEK

Az adatkezelés célja: az üzletekben bekövetkezett rendkívüli események, balesetek (pl. károkozás, lopás stb.)  kezelése, az esemény körülményeinek kárbejelentő jegyzőkönyvben történő rögzítése az igényérvényesítés érdekében. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 • amennyiben a SPAR a károkozó, akkor az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja)  (Ptk. 6:519.§)
 • amennyiben a SPAR vagy harmadik személy a károsult, akkor az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), ugyanis a SPAR-nak vagy más károsultnak jogos érdeke, hogy a baleset körülményei kivizsgálásra kerüljenek, illetve felmerült kára megtérüljön.

A kezelt személyes adatok típusa:

 • a káresemény helyszíne, időpontja, 
 • a kár becsült nagyságrendje, keletkezésének módja, 
 • a SPAR-on kívüli károsult neve, címe, telefonszáma, előterjesztett kárigénye, 
 • a tanúk neve, címe, telefonszáma, aláírása, 
 • a boltvezető vagy boltvezető-helyettes, valamint a károkozó, a károsult aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • a jegyzőkönyvek és az érintett által megadott egyéb személyes adatok, dokumentumok  tekintetében öt év.


Adattovábbítás:

 • minden adat a kárigény elbírálása céljából az illetékes biztosító és biztosítási alkusz  felé.


Az adattovábbítás jogalapja:
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), ugyanis a SPAR-nak jogos érdeke, hogy helyette felelősségbiztosítója vagy vagyonbiztosítója térítse meg a bekövetkezett kárt.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a bekövetkezett kár nem kerül megtérítésre, illetve a balesetért való felelősség megállapítása érdekében nem indul hatósági eljárás.

2.5. TALÁLT TÁRGYAK

Az adatkezelés célja: a SPAR üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja), (Polgári Törvénykönyv 5:59-61. § alapján).

A  kezelt személyes adatok köre: a találás időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, átadás esetén az átvevő neve, aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos, át-vételre jogosult személy általi átvétele vagy a települési jegyzőnek történő átadás esetén az átadást követően, de legkésőbb az értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

2.6. VÁSÁRLÓI CSOMAGELLENŐRZÉS

Az adatkezelés célja: a SPAR által üzemeltetett üzletekben a biztonsági szolgálatot ellátó vagyonőrök - a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszám: 01-10-044642) vagy az S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1039 Budapest, Fodros utca 33., cégjegyzékszám: 01-09-893352) - az Szvtv-ben meghatározott feltételek mellett adott esetben jogosultak a vásárló csomagja tartalmának ellenőrzésére, mely ellenőrzésről csomagátvizsgálási jegyzőkönyv kerül felvételre. Az adott üzletben élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás megnevezését az üzletben kihelyezett tájékoztató tartalmazza.   

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő árui eltulajdonításának megakadályozása, ill. a csomagátvizsgálás eredményének dokumentálása egy esetleges szabálysértési és/vagy büntető eljárás megindítása céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR - általános adatvédelmi rendelet – 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

A kezelt személyes adatok köre:

 • név,
 • születési név, 
 • anyja neve, 
 • születési hely és idő, 
 • lakcím, 
 • aláírás

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a jegyzőkönyv alapján nem történik feljelentés, nem indul rendőrségi eljárás, akkor legkésőbb a felvételtől számított 6 hónap. Amennyiben a jegyzőkönyv alapján feljelentés történik, rendőrségi eljárás indul, ak-kor legkésőbb a felvételtől számított 3 év.

2.7. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

A SPAR az általa üzemeltetett SPAR szupermarket, City SPAR üzletekben, INTERSPAR áruházakban, a logisztikai központokban (Üllő és Bicske), a húsüzemben (Bicske), a convenience üzemben (Üllő), valamint a központi irodaépületben (Bicske) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert (kamerarendszert) üzemeltet, mely a kamerarendszer által megfigyelt területre belépő és/vagy ott tartózkodó személyek (érintettek) képfelvételeken látszódó képmását és egyéb személyes adatait rögzíti. (A Kamerarendszer hangfelvételt nem rögzít.)  

A kamerák pontos elhelyezkedését, az adott kameránál alkalmazott adatkezelési célt és az adott kamera látószögét az egyes helyszínekre vonatkozó kameraszabályzat mellékletét képező kameratérkép tartalmazza, melyek az üzletekben az adott üzletben, a logisztikai központokban a raktári adminisztráción, a húsüzemben és a convenience üzemben az üzemi adminisztráción, a központi irodaépületben a központ biztonsági vezetőnél és a recepción elérhető, megtekinthető.

Az adatkezelés célja: a vagyonvédelem (pl. lopások, károkozások megelőzése, észlelése, az eset körülményei-nek tisztázása), az emberi élet és testi épség védelme (munkahelyi és egyéb balesetek, sérülések, ill. a munkavédelmi, balesetvédelmi, élelmiszerhigiéniai előírások megszegése esetén az eset körülményeinek tisztázása), a vásárlók kényelmesebb kiszolgálása (vásárlói megkeresések teljesítése, vásárlói panaszok esetén a körülmények tisztázása), üzleti titok védelme.

Adatkezelő: A kamerás megfigyelőrendszert a SPAR üzemelteti adatkezelőként.

Az adatkezelés jogalapja: a SPAR, mint adatkezelő és harmadik személyek (vásárlók) jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), melynek fennállását a SPAR érdekmérlegelési teszttel igazolja.

A kezelt személyes adatok típusa: a kamerarendszer által megfigyelt területen tartózkodó, oda belépő személyek kamerarendszer által rögzített képfelvétele és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama:

 • a kamerafelvételek esetében felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap, felhasználás esetében  legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap (Szvmtv. 31. § (2) bek. és (6) bek. alapján)

 • a visszanézési jegyzőkönyvek esetében legfeljebb a jegyzőkönyv felvételé-től számított 6 hónap (Szvmtv. 23.§ (2) bek. alapján)

 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a megfigyelés helyszínén található rögzítő egységeken rögzítjük, és fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett, zárt, külső személyek számára nem hozzáférhető, jelszóval védett rendszerben tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, ne másolhassák a felvételeket és ne férjenek hozzá.

Hozzáférés a képekhez:

 • A kamerák által sugárzott aktuális képeket (élőképeket) az üzletekben, a logisztikai központokban és a központi irodaépületben a biztonsági szolgálat és a SPAR munkavállalói figyelik, a húsüzemben és a convenience üzemben nincs élőképes megfigyelés. 
 • A kamerák által rögzített felvételek megtekintésére (a kamerák által készített felvételek visszanézésére), a felvételek kimentésére kizárólag a SPAR és/vagy az adott helyszínen élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás, esetleg kamerarendszert karbantartó vállalkozás erre kijelölt, döntésre, intézkedésre jogosult munkavállalói jogosultak, a jelen tájékoztató-ban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A feljogosított személyek be-osztását az adott helyszínre vonatkozó és a megfigyelés helyszínén elérhető kamerasza-bályzat és az ott kihelyezett tájékoztató tartalmazza.

Naplózás: A rögzítő automatikusan naplózza a visszanézéseket (mikor, melyik kód fel-használásával nézték a kamerafelvételt). A visszanézést végző személyek ezen felül kötelesek a rögzített felvétel megtekintéséről (visszanézéséről) és kimentéséről jegyzőkönyvet is felvenni, aláírni, a visszanézést végző személy egyértelmű beazonosítása érdekében. 

Adatfeldolgozók: Az üzletekben, a logisztikai központokban és a központi irodaépületben élőerős őrszolgálatot ellátó alábbi vagyonőr vállalkozások a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés tekintetében a SPAR adatfeldolgozójaként járnak el:  

 • Név: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1039 Budapest, Fodros utca 33.
  Adatfeldolgozói feladat: élőképes megfigyelés, felvételek visszanézése, kimentése 

 • Név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.
  Adatfeldolgozói feladat: élőképes megfigyelés, felvételek visszanézése, kimentése

 

Arról, hogy az adott helyszínen a fentiek közül melyik vagyonőr vállalkozás jár el, a helyszínen kihelyezett tájékoztató nyújt tájékoztatást.

Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartását, javítását végző vállalkozások a SPAR adatfeldolgozóiként járnak el. Az adott helyszínen karbantartást végző vállalkozás megnevezéséről a SPAR az adott helyszínen nyújt tájékoztatást.

 • Név: SPIE AGIS Fire & Security Fővállalkozói és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság 
  Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
  Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, esetlegesen segítségnyújtás felvételek kimentésében 

 • Név: BRAND SEC Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
  Székhely: 2230 Gyömrő, Szent István út 31.
  Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, esetlegesen segítségnyújtás felvételek kimentésében 

 • Név: MS Technika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
  Székhely: 1152 Budapest, Kiss Ernő utca 10. 
  Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, esetlegesen segítségnyújtás felvételek kimentésében 

 • Név: Farkas Árpád egyéni vállalkozó
  Székhely: 2400 Dunaújváros, Batsányi út 25. 2. em. 3. ajtó
  Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, esetlegesen segítségnyújtás felvételek kimentésében 

 • Név: TESLA-TECH Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság  
  Székhely: 2330 Dunaharaszti, Taksony sor 12.
  Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, esetlegesen segítségnyújtás felvételek kimentésében 

 

Az érintett jogai:

 • Az az érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolása mellett kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a rögzítéstől számított legfeljebb 3 munkanap elteltével. Ebben az esetben a felvétel kimentésre kerül a bíróság vagy a hatóság megkeresése teljesítése céljából. Amennyiben a megkeresésre attól a naptól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték (a felvételt kimentették) nem kerül sor, a rögzített kamerafelvételt a SPAR törli, illetve megsemmisíti az Szvmtv. 31.§ (6) bek. alapján.

 • A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Tekintettel arra, hogy a kamerafelvételeken a jogi érdekét valószínűsítő természetes személyen kívül más természetes személyek is látszódnak (látszódhatnak), akik a kamera által rögzített képfelvételük és egyéb személyes adataik harmadik személyek részére történő továbbításához, nyilvánosságra hozatalához nem járultak hozzá, a SPAR természetes és jogi személyeknek nem ad ki, nem továbbít kimentett kamerafelvételeket. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Amennyiben a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) ábrázoló felvételt.

 • Az érintett továbbá a jelen tájékoztató 5. pontjában szereplő jogai érvényesítésére is jogosult. 

2.8. LÁTOGATÓK, VENDÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

2.8.1. VENDÉGKÁRTYÁK KIADÁSA

A SPAR a bicskei (2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) és üllői (2225 Üllő, Zsaróka u. 3664/19. hrsz.)  logisztikai központba, illetve központi irodaépületbe (2060 Bicske, Spar út 0326/1. hrsz.) érkező  vendégei, látogatói számára az elektronikus beléptető rendszerrel lezárt, üzemi területekre történő alkalmi belépéshez vendégkártyát biztosít, melyet a kártyabirtokos köteles távozáskor leadni. 

Az adatkezelés célja: a vagyonvédelem és az üzemegységek területén tartózkodó személyek védelme érdekében az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, a belépésre jogosult személyek bejutásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja)

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • a kártyabirtokos neve, 
 • a kártya kiadásának időpontja, 
 • a kártya sorszáma, 
 • a fogadó munkavállaló megjelölése

Az adatkezelés időtartama:

 • az SzVMt. 32. § (2) és (3) bekezdéseinek b) pontjaiban meghatározott határidőhöz igazodva, látogató távozását követő 24 óra.


2.8.2. A RAKTÁRI TERÜLETRE BELÉPŐ, A RAKTÁRBAN TÁROLT ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATBA KERÜLŐ SZEMÉLYEK (LÁTOGATÓK, BESZÁLLÍTÓK, RAKODÁSI SZEMÉLYEK, HATÓSÁGI SZEMÉLYEK STB.) NYILVÁNTARTÁSA 

 

A SPAR nyilvántartást vezet  raktárakba belépő, az ott tárolt élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő személyekről, annak érdekében, hogy teljesítse az évente megtartott Nemzetközi Élelmiszeripari Szabvány Logisztikai része (IFS audit Logistics Standard) követelményeit, elvárásait, ezáltal biztosítva a korábban működtetett HACCP rendszernél magasabb szintű élelmiszerbiztonsági, élelmiszervédelmi szempontok érvényesülését a logisztikai köz-pontok tevékenységében. A szabvány által előírt követelmény szerint a szállító és rakodó személyzetet, aki a termékekkel kapcsolatba kerül, azonosítani kell, és be kell tartaniuk a társaság belép(tet)ési szabályait. A látogatókat és a külső szolgáltatókat a raktári területen azonosítani és a belépéskor regisztrálni kell.

Az adatkezelés célja: az IFS szabvány (IFS audit) követelményeinek teljesítése, a va-gyonvédelem és az élelmiszerhigiénia biztosítása érdekében a raktári területre belépő külső személyek beazonosítása, illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása

Az adatkezelés jogalapja: a SPAR jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja)A kezelt személyes adatok típusa: név, cégnév, rendszám (amennyiben van), a látogatás célja, dátum (érkezés, távozás időpontja), aláírás, a belépőt regisztráló biztonsági őr neve.

Az adatkezelés időtartama:

 • a következő évi IFS audit lezárulta, de legkésőbb a felvételétől számított 56 hét.

2.9. SPAR RENDEZVÉNYEK

Az adatkezelés célja: Külsős partnerrendezvények partnereinek regisztrálása a rendezvényekre történő beléptetés céljából, valamint az érintettek vendégüllátása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • Név, 
 • e-mail cím, 
 • esetlegesen a speciális étrendhez kapcsolódó adatok.

Az adatkezelés időtartama: 

 • a rendezvény zárónapját követő 3 hónap múlva a kezelt adatokat töröljük.


Adatfeldolgozó:

 • Név: Greenroom Marketing Kommunikációs Kft.
  Székhely: 1125 Budapest, FelsőSvábhegyi út 12.
  Adatfeldolgozói feladat: honlap üzemeltetés

2.10. HÍRLEVÉL ÉS CSR HÍRLEVÉL

A SPAR a spar.hu weboldalon hírlevélre feiratkozók részére tájékoztatást küld a SPAR akcióiról, marketing tevékenységeiről, állásajánlatairól. A CSR HÍRLEVÉL esetében a sparafenntarhatojovoert.hu honlapon azon látogatók, akik érdeklődnek a SPAR társadalmi felelősségvállalása érdekében tett cselekményeiről / vállalásairól, feliratkozhatnak az e tágyban működő hírlevél szolgáltatásra.

A SPAR hírlevelére az adatkezelő weboldalain, Facebook oldalán, valamint a SPAR által meghirdetett nyereményjátékokban történő részvétel során (nyereményjáték alkalmazások felületén) lehet regisztrálni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések küldése, állásajánlatokról értesítés. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja),  az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján.

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • e-mail cím, 
 • név, 
 • IP cím, 
 • a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (a hírlevélre feliratkozott érintett leiratkozásával az adatok 2 munkanapon belül törlésre kerülnek)

 • 1 évig tartó inaktivitás esetén az utolsó hírlevél-megnyitástól, adatfrissítéstől számított 12 hónap


A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
 • e-mail útján a [email protected] címen, továbbá
 • postai úton a SPAR Magyarország Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. címen.

Adatfeldolgozó:

 • Név: Spice Communication Kft. 
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: a hírlevelek kiküldésének technikai lebonyolítása, a tartalom összeállításban közreműködés.

 • Név: Emarys eMarketing Systems AG
  Székhely: Märcstrasse 1. 1150 Wien, Österreich
  Adatfeldogozói feladat: hírlevél küldő rendszer biztosítása


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
az érintett nem értesülhet a SPAR hírlevelekben található információkról.

2.11. ONLINE ÉS OFFLINE NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A SPAR online a www.facebook.com/sparmagyarorszag vagy a www.instagram.com/sparmagyarorszag oldalon vagy az e célra külön létrehozott kampányoldalon, vagy a nyeremenyjatek.spar.hu oldalon, offline az áruházaiban szervez és bonyolít le nyereményjátékot. A játékok során direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók a jelen tájékoztató 2.10. fe-jezete szerinti adatbázisba kerülnek. 

A facebook.com vagy instagram.com oldalon megvalósított felhasználói szintű adatkezelések tekintetében a facebook.com vagy instagram.com címen elérhető szolgáltató az adatkezelő.

Az adatkezelés célja: a SPAR által a www.facebook.com/sparmagyarorszag vagy www.instagram.com/sparmagyarorszag címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, a nyertesek részére a nyeremény átadása, nyertes nevének és a lakcíme helységnevének nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás. A nyertes anyja neve és születési dátuma esetén az adatkezelés célja az érintett azonosítása a hozzájáruló nyilatkozatban.

A kezelt személyes adatok típusa:

 • közösségi médiaazonosító, 
 • név, 
 • facebook vagy instagram profillal való játékban részvétel esetén profilkép és más, a felhasználó által ön-kéntesen megadott nyilvános adatok, 
 • e-mail cím, 
 • telefonszám (nyeremény átadásának a lebonyolítása céljából és időtartamáig), 
 • direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, 
 • képfeltöltő nyereményjáték esetében fénykép (promóció-honlapos közzététel), 
 • hibabejelentés esetén név, e-mail cím és hiba leírása, 
 • illetve a nyertesek tekintetében postai cím, az érintett azonosítása céljából az anyja neve, születési dátuma. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja), az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdésére figyelem-mel, nyertesek esetén átvételi elismervény / sorsolási jegyzőkönyv esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Nyilvánosságra hozatal:

a nyertesek neve, címének helységneve és a nyerés dátuma a

vagy

oldalon, továbbá az egyes nyereményjáték részvételi feltételeiben megadott honlapon.

Külön hozzájárulás alapján a nyertes fényképe a www.spar.hu-n és a SPAR közösségi oldalán

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: 

 • a direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat meg nem adó és a nem nyertes játékosok adatai a sorsolást követően haladéktalanul törlésre kerülnek,

 • nyertesek adatai az átvételi elismervényen felvett / sorsolási jegyzőkönyvön szereplő adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 • a nyereményátadón a fényképek készítéséhez hozzájárulást adó nyertesek esetén a felvétel készítését követő 5 év elteltével a közösségi oldalról és a honlapról a felvételeket töröljük, kivéve, ha az érintett annak törlését korábban kezdeményezi


Adatfeldolgozók:

 • Név: Greenroom Marketing Kommunikációs Kft.
  Székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.
  Adatfeldolgozói feladat: nyereményjáték lebonyolítása, a SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése 

 • Név: Lauritzen Instore Holding Zrt. 
  Székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 3.
  Adatfeldolgozói feladat: közreműködés nyereményjáték lebonyolításában üzletnyitások alkalmával, illetve egyéb rendezvények szervezésével összefüggő adatfeldolgozás

 • Név: Special Event Kft.
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: közreműködés nyereményjáték lebonyolításában üzletnyitások alkalmával, illetve egyéb rendezvények szervezésével összefüggő adatfeldolgozás

 • Név: Spice Communication Kft. 
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: nyereményjáték lebonyolítása

 • Név: MÉDIAMED Bt
  Székhely: 1121 Budapest, Remete út 10. C. ép. II. lház. II. em. 3.
  Adatfeldolgozói feladat: a SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése

 • Név: Media Dynamics Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 33.
  Adatfeldolgozói feladat: nyereményjáték lebonyolítása, a SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése

 • Név: Bemind Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 8200 Veszprém, Damjanich u. 7/A.Adatfeldolgozói feladat: nyereményjáték lebonyolítása, a SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékban.

2.12. FILMFORGATÁS, FÉNYKÉP KÉSZÍTÉS AZ ÜZLETEKBEN

Az adatkezelés célja: SPAR tevékenységének, termékeinek népszerűsítése, reklám

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)

A kezelt személyes adatok típusa:

 • az érintett képmása és a felvételeken rögzített egyéb személyes adatai, 
 • valamint a hozzájáruló nyilatkozaton az érintett azonosítása céljából a neve, anyja neve, születési ideje, címe.

A felvételeket és az azokból készített képeket a SPAR nyilvánosságra hozza a társaság internetes oldalain, a társaság Facebook és más tartalommegosztó oldalán, a YouTube videomegosztó portálon, elektronikus és papír alapú hírlevelében, valamint egyéb elektronikus és nyomtatott kiadványokban, sajtótermékben, televízióban, a készítéstől számított legfeljebb 15 hónapig, stratégiai rendezvény esetén 20 évig.

Az adatkezelés időtartama: 

 • A fénykép- és videó készítés során készült nyersanyag 15 hónapig kerül megőrzésre,

 • a promóciós kiadványokban és az interneten öt évig, stratégiai rendezvény esetén 20 évig elérhetők a felvételek.


Adatfeldolgozók:

 • Név: Greenroom Marketing Kommunikációs Kft.
  Székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.
  Adatfeldolgozói feladat: Reklámfilm forgatás, fotózás, filmkészítés 

 • Név: Special Event Kft.
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: Reklámfilm forgatás, fotózás, filmkészítés 

 • Név: Spice Communication Kft. 
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: Reklámfilm forgatás, fotózás, filmkészítés 

 • Név: Tőke Szolgáltató Kft.
  Székhely: 1135 Budapest Hun u. 5.
  Adatfeldolgozói feladat: Reklámfilm forgatás, fotózás, filmkészítés 

 • Név: ZTrade Kft. 
  Székhely: 1125 Budapest Galgóczy u. 33.
  Adatfeldolgozói feladat: Reklámfilm forgatás, fotózás, filmkészítés 

 • Név: Media Dynamics Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 33.
  Adatfeldolgozói feladat: Reklámfilm forgatás, fotózás, filmkészítés 

 • Név: Bemind Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 8200 Veszprém, Damjanich u. 7/A.
  Adatfeldolgozói feladat: Reklámfilm forgatás, fotózás, filmkészítés 

spar.hu, sparpartner.hu, frisshus.hu, sparafenntarthatojovoert.hu, nyeremenyjatek.spar.hu, mediatar.spar.hu

2.13. A SZERVER NAPLÓZÁSA

A spar.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. 

A nyeremenyjatek.spar.hu honlapok és időszakosan üzemelő kampányoldalak esetén a belépő regisztrálhat és onnan a regisztrációval egyedi vagy személyre szabott tartalmat érhet el. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
Az oldal html kódja a SPAR-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. 

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A spar.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Webtrends szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.webtrends.com/terms-policies/privacy/gdpr-faq/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlapon térképeket jelenít meg a https://www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.

A honlap a Facebook, Twitter és a Youtube szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a tracking.interspar.at, a facebook.com, twitter.com, pinterest.com és a youtube.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.

Az adatok kezeléséről az adatkezelők  a 

címeken adnak részletes felvilágosítást.

Adatfeldolgozó:

 • Név: T-Systems Magyarország Zrt.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
  E-mail cím: [email protected]
  Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

 • Név: Greenroom Kft.
  Székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.
  Adatfeldolgozói feladat: honlap kezelői

 • Név: Spice Communication Kft. 
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: honlap kezelői

 

2.14. A HONLAPOK COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja).

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • azonosítószám, 
 • dátum, 
 • időpont, 
 • valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 

 • 30 perc (NSC_wt-tqbs.iv-iuuq-80) és két év (WT_FPC).


A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google és a tracking.interspar.at címen elérhető szolgáltatók, mint külső szolgáltatók szintén sütit kezelhetnek céljaik megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

2.15. TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

A SPAR-tól támogatás, adomány igényléséhez a sparafenntarhatojovoert.hu honlapról letölthető űrlapot szükséges kitölteni.Az adatkezelés célja: támogatás, adomány igénylése a SPAR-tól.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • azonosítószám, 
 • a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, 
 • az igénylő szervezet neve, címe, adószáma, céljai, 
 • az igényelt támogatás formája és annak felhasználása, 
 • illetve a visszajelzésként az adomány, támogatás felhasználásáról küldött fényképeken szereplők képmása és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: 

 • az igényléstől számított öt év.


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: 
az érintett nem igényelhet támogatást / nem részesülhet adományban.

2.16. A SPARAFENNTARTHATOJOVOERT.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A sparafenntarhatojovoert.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja), illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • azonosítószám,
 • a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe,
 • a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama: 

 • a weblap látogatásától számított harminc nap.


Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a SPAR-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. 

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatfeldolgozó tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A sparafenntarhatojovoert.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

2.17. SPARPARTNER.HU WEBOLDAL

Az adatkezelés célja: A SPAR partner franchise programba jelentkező kereskedők adatainak, jelentkezésének kezelése, valamint a jelenlegi partnerek bemutatása névvel, fényképpel, üzlettel és üzletfotó galériával, valamint telefonszámmal, új partnerek toborzása, a franchise partneri jogviszony népszerűsítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A  kezelt személyes adatok típusa: Azon külső kereskedőknek, akik a programba jelentkeznek,valamint a megjelenő franchise partnereknek a neve, telefonszáma, e-mail címe, meglévő üzletének/üzleteinek adatai (pontos cím, eladótér nagysága, éves bruttó forgalom), valamint a csatlakozott partnereknél fénykép.

Az adatkezelés időtartama: a partnerrel kötött frenchise szerződés megszűnésétől számított 90 nap. 

Adatfeldolgozó:

 • Név: Spice Communication Kft.
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: A SPAR partner franchise programba jelentkező kereskedők adatainak, jelentkezésének kezelése, valamint a jelenlegi partnerek bemutatása névvel, fényképpel, üzlettel és üzletfotó galériával, valamint telefonszámmal, új partnerek toborzása céljából.

 

2.18. FRISSHUS.HU

A frisshus.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja), illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • azonosítószám,
 • a látogatás dátuma, időpontja,
 • a meglátogatott oldal címe,
 • a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama:  a weblap látogatásától számított 30 nap.

Adatfeldolgozó:

 • Név: Greenroom Kft.
  Székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.
  Adatfeldolgozói feladat: honlap üzemeltetése

 

2.19. SPAR MÉDIATÁR

Az adatkezelés célja: A mediatar.spar.hu weblapra látogató újságírók, médiumok munkatársai regisztrálhatnak, hogy hozzáférhessenek a SPAR Médiatárban tárolt fotókhoz és videókhoz. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A  kezelt személyes adatok típusa:

 • Név,
 • e-mail cím,
 • mobilszám,
 • cégnév.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció megszűntetéséig.

Adatfeldolgozó:

 • Név: Greenroom Kft.
  Székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.
  Adatfeldolgozói feladat: honlap üzemeltetés

 

2.20. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A SPAR vevőszolgálatára érkező hívások rögzítésre kerülnek.

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)

A kezelt személyes adatok típusa:

 • azonosítószám,
 • az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok,
 • a telefonáló neve és telefonszáma,
 • dátum,
 • az ügyintéző neve és a hívás időtartama.

Az adatkezelés időtartama: 

 • a telefonbeszélgetéstől számított egy hónap.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett telefonon nem tudja reklamációját megtenni, helyette más módon szükséges a kapcsolatfelvétel.

2.21. A SPAR MAGYARORSZÁG KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben az érintett nem a jelen tájékoztatóban külön nevesített esetben és céllal  megkeresi a SPAR-t, , a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapokon elhelyezett elérhetőségeken, a Spar Youtube (https://www.youtube.com/user/SPARMagyarorszag) vagy Facebook (www.facebook.com/sparmagyarorszag) oldalán keresztül és a weboldalak „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A SPAR minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: a megkeresés és annak megválaszolása, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)

A kezelt személyes adatok típusa: a beküldő neve, e-mail címe, a beküldés dátuma, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: 

 • megkereséstől számított egy hónap.

 

Adatfeldolgozók:

 • Név: Greenroom Kft.
  Székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.
  Adatfeldolgozói feladat: honlap üzemeltetése, közösségi média szolgáltatás, nyereményjáték szervezés

 • Név: Spice Communication Kft. 
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: honlap és hírlevél szolgáltatás üzemeltetése, nyereményjátékszervezés

 • Név: T-Systems Magyarország Zrt.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
  Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

 

2.22. JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

A spar.hu honlap „Karrier” menüpontjában elérhetőek az aktuális álláslehetőségek. Elektronikusan pályázni online regisztrációt követően lehetséges. Ezen kívül álláspályázat papír alapon leadható a SPAR budapesti karrierirodájában (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), valamint bármely üzletében, és postai úton is. 

A SPAR a beérkezett pályázatokat és a regisztrációkor megadott adatokat tárolja.

Az adatkezelés célja: a SPAR-nál betöltendő állásra történő jelentkezés, a pályázat elbírálása, a pályázó értesítése a jövőbeni álláslehetőségekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)

A kezelt személyes adatok köre: Szükségesen közlendő adatok

 • a megpályázott állás,
 • név,
 • születési név,
 • születési hely és idő,
 • lakcím,
 • korábbi szolgálati idők,
 • tanult szakma,
 • szakképzettség és iskolai végzettség,
 • különleges képesítések,
 • a belépés legkorábbi lehetséges időpontja,
 • igényelt felmondási idő,
 • fizetési igény,
 • foglalkoztatás mértéke (teljes vagy részmunkaidős),
 • a jogszabályokban előírt, a foglakoztatás szempontjából lényeges adatok,
 • a pályázat beküldésének módja (e-mail, online, postai úton),
 • utazási hajlandóság, 
 • aját személygépkocsi (igen/nem),
 • adott esetben: további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,
 • súlyos fogyatékosság,
 • törvényes képviselő,
 • valamint a pályázó egyéb önként megadott információi. 

Az adatkezelés időtartama: 

 • amennyiben az érintett az adatok további tárolásához nem járult hozzá, úgy  a SPAR a rendelkezésére bocsátott adatokat a kiválasztási eljárás lezárását kö-vető 30 napon belül törli.
 • amennyiben az érintett az általa megadott adatok további tárolásához kifejezet-ten hozzájárult jövőbeni álláslehetőség részére történő felajánlása érdekében, úgy a SPAR a kiválasztási eljárás lezárását követő 12 hónapig őrzi a pályázattal beérkezett adatokat. 


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
az érintett nem tud jelentkezni a SPAR által közzétett állásajánlatokra.

2.23. PARTNERTÖRZSADATOK

A SPAR üzleti partnerei (áru-, költség- vagy beruházási szállítók és bérlők, franchise partnerek, egyéb vevők) törzsadatait rögzíti az adott partnerrel történő szerződéses kapcsolat létesítése előtt a partner adatainak ellenőrzése és ezáltal az üzleti kockázatok csökkentése érdekében, és tárolja a partnerrel kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, pénzügyi-gazdasági műveletek lebonyolítása érdekében.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő üzleti partnereinek ellenőrzése az üzleti kockázatok csökkentése érdekében és a partneradatok nyilvántartása a velük kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése/jogok gyakorlása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges  (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja))

A kezelt személyes adatok köre:

 • magánszemély partnerek neve, címe, telefonszám, telefax száma, adóazonosító jele, e-mail címe, számlavezető bank neve és bankszámlaszáma, aláírása,
 • nem természetes személy partnerek képviselőinek neve és aláírása, telefonszáma, 

Az adatkezelés időtartama: 

 • Az adott partnerrel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 év (a Ptk. 6:22.§ alapján).

 

2.24. SZERZŐDŐ PARTNEREK ÁLTAL KÖZÖLT SZEMÉLYES ADATOK

A SPAR és üzleti partnerei az általuk megkötött szerződésekben rögzítik a képviselő személyek és sokszor a kapcsolattartó személyek (a SPAR saját munkavállalója és az üzleti partner munkavállalója) bizonyos személyes adatait a szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése érdekében. Ezen személyes adatok kezelése tekintetében mindkét fél adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelés célja: a képviselők adatai tekintetében: annak ellenőrzése és rögzítése, hogy a cég képviseletében eljáró, aláíró valóban jogosult a cég törvényes képvisletére, kapcsolattartók adatai esetében pedig  a szerződésekből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése során eljáró személy kijelölése.  

A kezelt személyes adatok köre: 

 • a SPAR és a szerződő partnere képviseletére jogosult személy neve és pozíciója, esetleg telefonszáma, e-mail címe,  aláírása,  
 • a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme, esetleg munkaköre 

Az adatok forrása: a nem természetes személy szerződő partner képviselőjének adatai a cégkivonat adatai alapján kerülnek rögzítésre, kapcsolattartójának adatait a szerződő partner közli. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja) 

Az adatkezelés időtartama: 

 • az adatokat tartalmazó szerződést a teljesítését követő 5 év elteltével, kifi-zetés alapjául szolgáló szerződés esetében 8 év elteltével törli.


Tájékoztatjuk vásárlóinkat, látogatóinkat, partnereinket, hogy amennyiben bármely bíróság, hatóság stb. - tájékoztatás nyújtása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett - megkeresi az adatkezelőt, úgy a SPAR a felsorolt szervek, hatóságok részére  - az adatkezelés céljának és az adatok pontos körének meghatározása esetén - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához és a SPAR adatközlési kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

2.25. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

SPAR saját közösségi profillal rendelkezik a Youtube, a Facebook, az Instagram, valamint a Linkedin csatornákon. 

Az adatkezelés célja: Az erre alkalmas csatornákon panaszok, észrevételek, kérések és kérdések fogadása a jelen tájékoztató 2.3. pontja szerint, továbbá a kommentelő személytől érkező fényképek, valamint  az erre alkalmas csatornákon elhelyezett digitális hirdetéseken szereplő személyek fényképének a közzététele brand építés céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)). A digitális hirdetéseken szereplő személyek képmása kezelésének a jogalapja a SPAR jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A kezelt személyes adatok köre:

csatornától függően az érintett neve, közösségi profilja, fényképe, videója, egyéb, a csatornán közzétett, vagy annak használatával megküldött személyes adata.

Az adatkezelés időtartama: a közösségi oldalakon közzétett személyes adatokat SPAR a közzétételtől számított 5 év múlva törli, kivéve, amennyiben annak törlését az érintett ezt megelőzően kezdeményezte. Az erre alkalmas csatornákon küldött panaszok keretében a személyes adatok kezelése a jelen tájékoztató 2.3. pontja szerint történik. 

Adatfeldolgozók:

 • Név: Media Dynamics Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 33. Adatfeldolgozói feladat: SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése

 • Név: Bemind Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 8200 Veszprém, Damjanich u. 7/A. Adatfeldolgozói feladat: SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése

 • Név: Spice Communication Kft.  
  Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.
  Adatfeldolgozói feladat: SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése 

 • Név: MÉDIAMED Bt
  Székhely: 1121 Budapest, Remete út 10. C. ép. II. lház. II. em. 3.
  Adatfeldolgozói feladat: SPAR facebook és instagram oldalára érkező hozzászólások, üzenetek kezelése 

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A kezelt személyes adatokat a SPAR, mintadatkezelő és esetleges adatfeldolgozói azon munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, akiknek feladatkörébe tartozik az adott adatkezelési cél megvalósításához tartozó valamely  adatkezelési feladat elvégzése. Részletes információ az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó adatkezelési jogosultságokról a SPAR Adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető ([email protected]).

A SPAR és az általa megbízott adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A SPAR számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, ill. adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

A SPAR az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A SPAR a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez  rendelhetőek.

A SPAR a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A SPAR az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A SPAR minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett legyen a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető (SPAR IT) a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől való védelem érdekében a SPAR  megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A SPAR, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a SPAR késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.
Cégjegyzékszám: 07-09-009192
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10485824-2-07
Telefonszám: 06 20 823-7000
Képviseli: Heiszler Gabriella Anikó és és Szalay Zsolt Attila ügyvezetők együttesen
E-mail: [email protected]
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kovács Anikó; [email protected]

5. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Előzetes tájékozódáshoz  való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről, az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését ,megelőzően teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon, könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a SPAR-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a SPAR elektronikus formában szolgáltatja.

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett kérheti a SPAR által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a SPAR indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, vagy közáérdekű archiválási célból, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a SPAR korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett ló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat - a tárolás kivételével -csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A SPAR az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SPAR rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a SPAR vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén a SPAR a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:

Az érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az [email protected] e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolásátkövetően – szóban is adható tájékoztatás.

A SPAR indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról a SPAR késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a SPAR nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A SPAR a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a SPAR-  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre-  ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A SPAR minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a SPAR tájékoztatja e címzettekről. 

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A SPAR által kért további másolatokért a SPAR az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Kártérítés, sérelemdíj:
Minden olyan érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a SPAR-tól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A SPAR, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett  jogainak megsértése esetén a SPAR ellen bírósághoz fordulhat.  A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintett bejelentéssel, panasszal  élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1/ 391-1400
Fax: 06 1/391-1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu